מצבה שהכיתוב עליה נעשה

באמצעות סוגי אותיות חזית בולטות